v  Firmenauftritt und Corporate Identity

 

v  Marketingstrategie und -portfolio

 

v  Web-, Online und New Social Media Konzepte

 

v  Markt- und Produktstudien

 

v  Unternehmenskommunikation